Ett avtal om jaktförvaltning mellan Dig och Orsa Jakt & Viltvård innebär att parterna tillsammans verkar för att främja jakten på din mark och delar på såväl ansvar som avkastning på ett sätt som passar båda. Mycket kan göras för att eliminera de faktorer som begränsar viltstammarna. Därigenom kan jaktens omfattning, rekreationsvärde och avkastning ökas. Nedan följer exempel på åtgärder som Du kan låta Orsa Jakt & Viltvård utföra inom ramen för ett jaktförvaltningsavtal.

Saltstenar

Saltstenar innehåller natrium, som är en begränsande faktor för tillväxten och fortplantningen hos vilt, särskilt hjortdjur. Tillgången till natrium styr var djuren kan leva. Djuren känner när de behöver natrium och söker sig då till havsvatten eller saltade vägar. De försöker även få tag på vattenväxter, som tar upp mer natrium än landväxter. En hjälm som har används vid skogsarbete och lämnas kvar till nästa arbetspass blir lätt uppäten invändigt av djur som vill komma åt saltet från svett (egen erfarenhet). Även fällda horn blir uppätna på grund av sitt saltinnehål. Djur som har tillgång till saltsten kan lätt undvika saltbrist. En vanlig rekommendation är en saltsten på 100 hektar. Djurens revirindelning begränsar hur de kan röra sig. Detta bör om möjligt beaktas vid fördelningen av saltstenar. Det är bra om saltstenar sätts nära vatten och helst inte nära viltkänsliga skogsbestånd såsom tallplantskog. Saltstenarna bör sitta så åtkomligt som möjligt för olika djur. Om renhjordar rör sig i området behöver dock saltstenarna sättas så högt att renarna inte når upp, eftersom de omgående gör slut på saltsten. Saltstenar bör inte fästas med metallföremål eftersom djurens tungor då kan frysa fast och rivas sönder.

Du kan låta Orsa Jakt & Viltvård sätta upp saltstenar och hålla koll på när de behöver ersättas så att saltbrist inte blir en begränsande faktor för viltstammarna. Detta är den vanligaste och viktigaste viltvårdsåtgärden.

Kraftledningsgator

Vanligen röjs kraftledningsgator av ledningshavaren ungefär en gång per decennium. Åren närmast efter röjning avkastar marken inte mycket viltfoder. Med ledningshavarens tillåtelse kan Orsa Jakt & Viltvård sköta kraftledningsgatan för maximal viltfoderproduktion. Attraktiva viltfoderträd kapas på en sådan höjd att de inte äventyrar elsäkerheten men ändå ger gott bete. Oattraktiva träd tas bort. Utvalda träd kan gödslas med kväve.

Läs mer hos Svenska Jägareförbundet om viltfoderproduktion i kraftledningsgator.

Stödutfodring

Tillgången till foder vintertid är ofta en begränsande faktor för viltstammarna. Du kan låta Orsa Jakt & Viltvård anordna och sköta olika slags foderautomater vintertid. Vid dessa, eller där spår visar att t.ex. rådjur uppehåller sig, fäller Orsa Jakt & Viltvård lämpliga foderträd i samråd med dig. När de fällda träden är avätna på ovansidan vänds de så att viltet kommer åt den sida som har legat i snön. Läs mer hos Svenska Jägareförbundet om stödutfodring av rådjur.

Skogshöns använder grus för sin matsmältning. Du kan låta Orsa Jakt & Viltvård sätta upp skärmtak och lägga grus under dem så att hönsfåglarna kommer åt det även vid djup snö och bristen på grus inte blir en begränsande faktor för skogshönspopulationerna.

Jakttorn

Jakttorn ger överblick som gör att det går snabbare och säkrare att avgöra om ett djur är skjutbart. Jakttorn ger bra stöd för vapen, vilket medför träffsäkrare skott. Kulfånget förbättras vid användande av jakttorn på grund av dess höjd. Jakttorns tak och väggar skyddar jägarna mot dåligt väder och insyn. Du kan låta Orsa Jakt & Viltvård sätta upp och underhålla säkra och ändamålsenliga jakttorn utformde enligt dina och jägarnas önskemål. I standardutförande har de följande egenskaper:

 • Plats för två personer så att uppsiktsjakt kan utövas.
 • Klätt räcke som insynsskydd.
 • Tak med fri ståhöjd om 2 meter.
 • Av säkerhetsskäl är ingen stege högre än 3 meter. Är tornet högre används flera stegar med vilplan mellan.
 • Fallskydd i form av grind i räcket (om stegen sitter utanpå tornet)
  eller lucka i golvet (om stegen sitter inuti tornet).
 • Konstruktionsdelar av trä med markkontakt är behandlade med t.ex.
  trätjära som skydd mot röta.

Fågelholkar

Många fågelarter använder håligheter i träd som boplatser. Skogsbruket minskar tillgången till sådana bohål. Du kan kompensera för detta genom att låta Orsa Jakt & Viltvård sätta upp och sköta fågelholkar. Dessa används av jaktbart vilt såsom knipa och även arter som inte jagas. Jakt handlar inte bara om det jaktbara viltet utan även om naturupplevelse i vidare mening. Jägarna ska få vistas i ett myller av artrikedom. Orsa Jakt & Viltvård tillverkar ändamålsenliga holkar för olika fågelarter:

 • Håldiameter 120 mm för t.ex. kattuggla
 • Håldiameter 110 mm för t.ex. knipa nära vatten
 • Håldiameter 50 mm för t.ex. stare
 • Håldiameter 38 mm för t.ex. rödstjärt och göktyta
 • Håldiameter 32 mm för t.ex. större mesar och flugsnappare
 • Håldiameter 28 mm för t.ex. mindre mesar

Fågelholkarnas mått i övrigt anpassas till behoven hos de arter som kan nyttja respektive holkslag. De största holkarna behöver inte ha runda ingångshål. Holkar med håldiameter 50 mm eller mindre förses med ring av metall som skydd mot hackspettar och ekorrar som annars förstorar hålet för att plundra fågelboet. Holkar sätts i första hand i kantzoner som inte avverkas. I produktionsbestånd sätts holkar så att de inte skadar virket eller sågverket som ska bearbeta det. Holkar bör rensas, t.ex. för att inte nya fågelbon ska byggas på gamla tills de kommer för nära ingångshålet så att boplundrare kan komma åt boet. Holkar görs öppningsbara och rensas av Orsa Jakt & Viltvård, som registrerar data om nyttjandet av holkarna. Dessa data analyseras med ett geografiskt informationssystem så att Orsa Jakt & Viltvård kan sätta upp fler holkar där nyttjandegraden är hög tills tillgången till bohål inte längre är en begränsande faktor för fågelpopulationerna.

Fällfångst av skadedjur

Mink, mård, räv och kråkfåglar fångas i fällor. Du kan låta Orsa Jakt & Viltvård sätta ut och distansbevaka fällor där mobiltelefonnätet har täckning. Därmed förhindras att skadedjur blir en begränsande faktor för t.ex. fågel- och rådjurspopulationerna.

Datainsamling och redovisning

Orsa Jakt & Viltvård dokumenterar alla sina anordningar och åtgärder genom att fylla i formulär och fotografera med smarttelefon eller pekplatta anpassad för fältförhållanden och synkroniserar den mobila enheten med ett geografiskt informationssystem på en server, varifrån du kan hämta uppgifter såsom:

 • Åtgång av saltstenar, foder och gödsel.
 • Utförda åtgärder i kraftledningsgator.
 • Fällda foderträd.
 • Rensade holkar.
 • Fångade skadedjur.
 • Sammanställd statistik.

Informationsspridning

Orsa Jakt & Viltvård sköter kommunikation med jägarna via telefon och denna webbplats, där felanmälningar och andra synpunkter kan lämnas. Jägarna kan diskutera i forumen.